ĐIÊU KHẮC

Là nhóm hình điêu khắc + những tác phẩm sáng tác của Hòang Huy được làm từ nhiều vật liệu khác nhau

như đá ong, composite, mảnh bom ghép v.v.....